لباس های کثیف

لباس های کثیف

 زن و مرد جوانی به محله جدیدی اسبا‌ب‌كشی كردند. روز بعد ضمن صرف صبحانه، زن متوجه شد كه همسایه‌اش درحال آویزان كردن رخت‌های شسته است و گفت:«لباسها چندان تمیز نیست. انگار نمیداند چطور لباس بشوید. احتمالآ باید پودر لباس‌شویی بهتری بخرد.» همسرش نگاهی كرد اما چیزی نگفت.

هر بار كه زن همسایه لباس‌های شسته‌اش را برای خشك شدن آویزان می‌كرد زن جوان همان حرف را تكرار میکرد تا اینكه حدود یك ماه بعد، روزی از دیدن لباس‌های تمیز روی بند رخت تعجب كرد و به همسرش گفت: یاد گرفته چطور لباس بشوید. مانده‌ام كه چه كسی درست لباس شستن را یادش داده!
مرد پاسخ داد: من امروز صبح زود بیدار شدم و پنجره‌هایمان را تمیز كردم!
زندگی هم همینطور است. وقتی كه رفتار دیگران را مشاهده می‌كنیم، آنچه می‌بینیم به درجه شفافیت پنجره‌ای كه از آن مشغول نگاه كردن هستیم بستگی دارد. قبل از هرگونه انتقادی، بد نیست توجه كنیم به اینكه خود در آن لحظه چه ذهنیتی داریم و از خودمان بپرسیم آیا آمادگی آن را داریم كه به‌ جای قضاوت كردن فردی كه می‌بینیم در پی دیدن جنبه‌های مثبت او باشیم؟