به خاطر خودت عاشق بمان!

به خاطر خودت عاشق بمان!

مردی جوان پریشان و آشفته نزد شیوانا آمد و با حالتی زار و به هم ریخته گفت:” به هرکسی محبت میکنم جوابم را گستاخی و بی احترامی میدهد و از مهربانی من سوء استفاده میکند و نمک میخورد و نمکدان می شکند. شما بگوئید چه کنم! آیا طریق مهر و محبت را رها سازم و همچون خود آنها بی رحم و خودبین و خودپرست شوم و به فکر منافع خودم باشم؟!”

شیوانا با لبخند گفت:” وقتی کسی به دیگری محبت میکند و در حق انسان های اطراف خودش مهربانی و شفقت به خرج می دهد اینکار را فقط به خاطر آنها انجام نمی دهد بلکه اولین فردی که از این عمل مهربانانه نفع می برد خود شخص است که احساسی آرامبخش و متعالی وجودش را فرا میگیرد و برکت و شادی و عشق در وجود و زندگی او گسترش می یابد. اگر آنها جواب محبت را با فریب و دغل می دهند و از مهربانی تو سوء استفاده میکنند، تو هرگز نباید فضای پاک و آرام و باصفای دل خود را به خاطر افرادی این چنینی تیره و تار کنی. هر چه اطراف تو فریب و نیرنگ را بیشتر فرا گرفت تو به خاطر خودت و به خاطر آرامش وجود خودت و تعالی روح و روان خودت عاشق تر بمان و چراغ مهربانی را در دل خود خاموش نکن. در واقع به خاطر خودت هم که شده همیشه عاشق بمان!”